Main img

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού: Santa Claus Kingdom

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού: Santa Claus Kingdom 

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

 

Η εταιρεία «attp» με έδρα την Αθήνα (Τζαφέρη 16) (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική») με την ιδιότητα της εταιρείας διαχείρισης των σελίδων https://www.facebook.com/louxgreece/ και https://www.instagram.com/loux.gr/  διοργανώνει, για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΧΥΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ», ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω των ιστοσελίδων που διατηρεί η εταιρεία «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» στο «Facebook» και στο «Instagram» ( https://www.facebook.com/louxgreece/  & https://www.instagram.com/loux.gr/ https://www.instagram.com/loux.gr/) την προωθητική ενέργεια με τίτλο: Santa Claus Kingdom 

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

 

Στην προωθητική ενέργεια δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω. Στην προωθητική ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της εταιρείας «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού καθώς και οι εργαζόμενοι και συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού της εταιρείας attp και όσοι στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί ως μέλος και να διατηρεί νόμιμα ενεργό λογαριασμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» ή στο «Instagram», δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password) (εφεξής Facebook ID), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης του Facebook και Instagram της νομοθεσίας και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

 

 

 

 

Γ. Διάρκεια της ενέργειας:

 

O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο Δ των παρόντων Όρων Συμμετοχής και θα διαρκέσει συνολικά:

Από την Κυριακή 17/12/2023 έως και την Τετάρτη 20/12/2023 στις 10:00 π.μ.  (τοπική ώρα Ελλάδος) για να επισκεφθούν το Santa Claus Kingdom.

 

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα.

 

Η Διοργανώτρια μπορεί να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση.

 

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

 

Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος «Facebook» ή στο «Instagram», και να έχει εισέλθει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση https://www.facebook.com/louxgreece/   και https://www.instagram.com/loux.gr/. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταβούν στις σχετικές δημοσιεύσεις (στο εξής «Facebook Post/ Instagram Post) που έχουν αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στα χρονολόγια των Ιστότοπων. Εκεί οι Συμμετέχοντες καλούνται να ακολουθήσουν (follow) τη σελίδα της Λουξ στο «Facebook» ή στο «Instagram» αντίστοιχα,  να κάνουν like στο post  του διαγωνισμού στο «Facebook» ή στο «Instagram» αντίστοιχα και να αφήσουν το σχόλιο τους (comment) στην ανάρτηση της σελίδας (Post) κάνοντας αναφορά στο όνομα (tag) τ@ φίλ@ που θα το ζήσουν μαζί.

https://www.facebook.com/louxgreece και https://www.instagram.com/loux.gr/  με την ένδειξη: Santa Claus Kingdom

Οι ενέργειες που περιγράφονται στην παρ. Δ1 (σχόλιο) συνιστούν δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιούν τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού από τον Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» και της διαχειρίστριας της σελίδας attp.

Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του/της στο Διαγωνισμό.

Επίσης, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας της Διοργανώτριας και της «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» να διενεργούν την κλήρωση και να ανακηρύσσουν τους νικητές και τους επιλαχόντες. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.

 

Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί ή να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί τους όρους του διαγωνισμού.

 

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων λουξ.

Ε. Δώρα:

 

Τα είκοσι (20) δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ’ αυτών το «Δώρο») είναι:

10 διπλές προσκλήσεις (5 διπλές προσκλήσεις Facebook + 5 διπλές προσκλήσεις Instagram) με τις οποίες οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Santa Claus Kingdom.

 

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα, ακόμα και σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού για την οποία η Διοργανώτρια και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» δεν φέρουν καμία ευθύνη. Περαιτέρω, τα Δώρα παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας ή της «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ».

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τις προσκλήσεις θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που: (α) πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής ή άλλης επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της attp, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώσουν οποιαδήποτε συμμετοχή και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων . Η Διοργανώτρια και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού – Παραλαβή Δώρων

 

Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα και θα συμμετέχει στην ηλεκτρονική κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα ως άνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της attp,  για το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης του Διαγωνισμού.

 

Η ανάδειξη των δέκα (10) νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της attp την Τετάρτη 20/12/2023 ώρα 10:00 π.μ.

 

Τα ονόματα των δέκα (10) νικητών που θα επισκεφθούν το Santa Claus Kingdom, θα αναρτηθούν την Τετάρτη 20/12/2023 ώρα 12:00 π.μ. στη σελίδα που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/louxgreece και στο https://www.instagram.com/loux.gr/ αντίστοιχα. Οι νικητές θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους τόσο από τις ως άνω ανακοινώσεις, όσο και με προσωπικό μήνυμα (inbox) για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους και θα τους ζητηθεί να αποδεχτούν το δώρο τους στέλνοντας με email το ονοματεπώνυμο τους, το nickname τους στο Facebook ή στο Instagram, και ένα κινητό τηλέφωνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σε περίπτωση μη αποδοχής του δώρου εντός μίας (1) ημέρας από την ημέρα της ανακοίνωσης των νικητών, το δώρο θα κληρωθεί σε έναν επιλαχόντα και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για την αποδοχή και παραλαβή του δώρου του.

 

Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δώρο τους από τις 21/12/2023 μέχρι 05/01/2024.

 

 

Η. Ευθύνη

 

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» περιορίζεται στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» παύει να υφίσταται.

 

Η Διοργανώτρια και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

 

Η Διοργανώτρια και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή επιλαχόντα, ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης η Διοργανώτρια ως και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» ουδεμία ευθύνη φέρουν για την εκ μέρους των νικητών χρήση των Δώρων.

 

Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» παύει να υφίσταται.

Θ. Τεχνικά μέσα

 

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Διοργανώτρια και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

 

Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι ανωτέρω εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 

Οι συμμετέχοντες ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι συμφωνούν απόλυτα με τους όρους και τις πολιτικές του Facebook, τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των παραπάνω εταιρειών.

 

Περαιτέρω, οι εν λόγω εταιρείες (Διοργανώτρια και «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ») δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή τεχνική δυσλειτουργία προκύψει στο Facebook και τον Ιστότοπο της «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ», με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

 

Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος της «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία από την αιτία αυτή και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν συγκατάθεσης των συμμετεχόντων, νικητών και επιλαχόντων, συλλέγει από αυτούς με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στο Στ3 του παρόντος τα εξής δεδομένα: Από τους συμμετέχοντες μόνο το user name αυτών. Από τους νικητές και επιλαχόντες: email, ονοματεπώνυμο και ένα κινητό τηλέφωνο για λόγους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, επικοινωνίας με τους νικητές και αποστολής των δώρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα, του Νικητή και του Επιλαχόντα κατά την έννοια του (EE) 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR, για την συλλογή, τήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων – δεδομένων από τη Διοργανώτρια και την «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» για τις ανάγκες διεξαγωγής δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας των νικητών και επιλαχόντων σχετικά με την ενέργεια.

 

Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον αναδειχθούν νικητές: α) να αποσταλεί με inbox μήνυμα ενημέρωση για την ανάδειξή του ως νικητής β) να δημοσιοποιηθεί το όνομα τους κατά την ανακοίνωση των νικητών αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του Διαδικτύου (Internet) στη σελίδα https://www.facebook.com/louxgreece/  και στο https://www.instagram.com/loux.gr/   γ) να επικοινωνήσει η Διοργανώτρια μαζί τους μέσω e-mail για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους δ) να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς. Η Διοργανώτρια δεν θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών και των επιλαχόντων. Ειδικά για τις ανάγκες του διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα διαβιβάσει στον συνεργάτη που μεσολαβεί (FYI Marketing ) τα στοιχεία των νικητών (ονοματεπώνυμο) και των επιλαχόντων για τη δυνατότητα παραλαβής των δώρων από τους νικητές.

 

Η Διοργανώτρια δεσμεύεται ότι το user name των συμμετεχόντων θα διατηρηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή των δώρων από τους νικητές τα προσωπικά στοιχεία τους θα τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και μετά από αυτόν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της διοργανώτριας ή και νόμιμων υποχρεώσεών της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων αυτών ή της εταιρίας ή για δύο μήνες από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τους υπόλοιπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που η διοργανώτρια δικαιούται ή επιβάλλεται από τον Νόμο.

 

Οι Νικητές και οι επιλαχόντες έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR) επικοινωνώντας με την εταιρία attp ή μέσω προσωπικού μηνύματος στην Ιστοσελίδα της «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» (www.loux.gr)

 

 

Σε περίπτωση που οι νικητές και επιλαχόντες θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr).

 

Η διοργανώτρια ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι τα δεδομένα που συλλέγονται δεν μεταφέρονται εκτός Ε.Ε. Η διοργανώτρια δηλώνει ρητά και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που εδώ αναφέρονται. Περαιτέρω δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα τεχνικά, οργανωτικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών.

Κ. Λοιποί όροι

 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας ή/και της «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ». Η παρούσα ενέργεια/Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook ή το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook ή το Instagram. Οι νικητές και επιλαχόντες παρέχουν για τις ανάγκες του διαγωνισμού τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη Διοργανώτρια ή/και στη «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» και όχι στο Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού και όπως περιγράφεται παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν.

 

Η Διοργανώτρια και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» διατηρούν το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού καθώς και τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να τροποποιούν ή/και μεταβάλλουν εν όλω ή εν μέρει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια/Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα στο Facebook ή στο Instagram.

 

Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων, τους οποίους σε καμία περίπτωση οι συμμετέχοντες, ακόμη και αν δεν προέβησαν σε χρήση της ιστοσελίδας μετά από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αμφισβητήσουν.

 

Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση τροποποίησης, ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού ή των όρων αυτού, η Διοργανώτρια και η «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ» δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ», ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα, ανεξάρτητα από την φάση ή τις φάσεις του διαγωνισμού στις οποίες συμμετείχε. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και της «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ».

 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/Διαγωνισμό. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων του Διαγωνισμού.

 

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.