Main img

Όροι Μαγικά Εισιτήρια - Christmas Factory

στα Νέα
18 Δεκεμβρίου 2022

 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

«ΛΟΥΞ ΜΑΓΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ ΔΩΡΑ!»

Άρθρο 1. «Αντικείμενο του Διαγωνισμού» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΧΥΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αλκμάνος 7 και Σισίνη 8), με ΑΦΜ 094442430 όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία»), προκηρύσσει διαγωνισμό, με την ονομασία «ΛΟΥΞ ΜΑΓΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ ΔΩΡΑ!» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»). Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού θα υλοποιηθεί από την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία DREAMSTAR IKE και τον διακριτικό τίτλο «DREAMSTAR IKE» (εφεξής ο «Διοργανωτής») στο πλαίσιο της διοργάνωσης και διεξαγωγής της εκδήλωσης με την επωνυμία «The Christmas Factory» που η τελευταία έχει αναλάβει για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2022-2023, την περίοδο από 26/11/2022 έως και 06/01/2023 στο TECHOPOLIS.

1.1. Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

Άρθρο 2. «Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών, διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν στην Ελλάδα.

Άρθρο 3. «Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων» Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι υπάλληλοι της Εταιρείας και του Διοργανωτή, β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στον Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε από τα δώρα του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

3.1. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η Εταιρεία και ο Διοργανωτής δικαιούνται να αποκλείσουν ενδιαφερομένους από τον Διαγωνισμό σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δια της συμμετοχής τους ενδεικτικά προσβάλουν και μειώνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εικόνα της Εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη, προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, θίγουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα ή δεν ενεργούν μέσα στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών δεσμευόμενοι από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4. «Διάρκεια του Διαγωνισμού» Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 10:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Παρασκευή 06 Ιανουαρίου 2023, ώρα 22:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να περιορίσει ή να αποφασίσει την τμηματική διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού με πρότερη σχετική δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό τόπο www.loux.gr (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

Άρθρο 5. «Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό» Η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό θα διενεργηθεί ως εξής: Με κάθε αγορά προϊόντος Λουξ από τα αρμόδια κυλικεία εντός του «Christmas Factory», θα χορηγείται και ένα «ξυστό» εισιτήριο. Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι η αγορά προϊόντος Λουξ από τα κυλικεία του Christmas Factory. Ο συμμετέχων με την παραλαβή του εισιτηρίου αποδέχεται τους όρους του κανονισμού. Αντιστοιχεί μια συμμετοχή ανά αγορασθέν προϊόν. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος Συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.

Άρθρο 6. «Δώρα» Συνολικά θα αναδειχθούν διακόσιοι πενήντα τρεις (253) νικητές που θα λάβουν από (1) ένα play station 5, (2) ηλεκτρικά πατίνια και (250)  δωρεάν εισιτήρια στο Christmas Fun Park. Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει  η Εταιρεία και ο Διοργανωτής.

6.1. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο παραχωρούνται σε τρίτο και δεν ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα, ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων περιστάσεων η Εταιρεία δικαιούται να μην προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Τα δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής και με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλεισμένης εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης πωλητή. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των Δώρων, η δε υποχρέωσή της εξαντλείται στην παραγγελία και την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των Δώρων.

Άρθρο 7. «Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού» Ως νικητές των Δώρων του Διαγωνισμού τεκμαίρονται οι κάτοχοι των  «ξυστών» εισιτηρίων  που φέρουν υπό του ξυστού επικαλύμματος την φράση 1) «ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΕΝΑ PLAYSTATION 5», 2) «ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΤΙΝΙ» και 3) «ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ CHRISTMAS FUN PARK». Οι συμμετέχοντες οφείλουν προς απόδειξη να εγχειρίσουν κατά την παραλαβή του δώρου τους στην Εταιρεία το εισιτήριο που τους κατέστησε νικητές. Εξαιρούνται τα εισιτήρια που φέρουν την υπ’ αριθμόν 3) φράση καθότι αυτά θεωρούνται ως εισιτήρια «instant win». Συγκεκριμένα οι νικητές των εισιτηρίων που φέρουν την φράση «ΚΕΡΔΙΣΕΣ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ CHRISTMAS FUN PARK» με μόνη την επίδειξή τους στο κυλικείο του Christmas Factory -όπου προμηθεύθηκαν το εισιτήριο κατόπιν αγοράς προϊόντος λουξ-, θα τους χορηγείται μια «μάρκα» την οποία οι νικητές μπορούν να την χρησιμοποιήσουν (εξαργυρώσουν) σε οποιοδήποτε παιχνίδι του χώρου, εκτός του παγοδρομίου. Τα παιχνίδια στα οποία δύναται να έχουν πρόσβαση είναι τα εξής: Καρουσέλ, Κλασικό Τρένο, Ρόδα η κλασική, Συγκρουόμενα Αυτοκίνητα, Brucumela, Ελέφαντες, Βάτραχος, Τραμπολίνο, Bungie Τραμπολίνο, Χιονοτσουλήθρα, Φάντασμα, Ψάρεμα.

7.1. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει συντελεστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στον Διαγωνισμό παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό με οιονδήποτε τρόπο και μέσα ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει τους κανόνες και εν γένει την διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες. Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για  εισιτήρια που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι συμμετοχές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού.

Άρθρο 8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων Οι νικητές του Διαγωνισμού (με εξαίρεση τους νικητές εισιτηρίων «instant win» που εξαργυρώνονται με την χορήγηση μάρκας από το αρμόδιο κυλικείο, καθ’ όλη τη περίοδο λειτουργίας του Christmas factory) ενημερώνουν μέσω e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή τηλεφωνικά (2610 529680)  την Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα απόκτησης του τυχερού λαχνού, σχετικά με την ανακήρυξή τους ως τυχερών. Κατά την παραπάνω επικοινωνία, θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο και Αρ Ταυτότητας) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση των δώρων και να συμπληρωθεί η δήλωση παραλαβής δώρου και θα ενημερώνονται για την ημέρα και ώρα παραλαβής του δώρου. Μετά την παραλαβή του δώρου ή την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας παραλαβής, τα προσωπικά στοιχεία των ενδιαφερομένων σε κάθε περίπτωση θα διαγράφονται και δεν θα τηρείται κανένα αρχείο. Οι νικητές των Δώρων θα παραλάβουν τα Δώρα τους από την υποδεικνυόμενη κατά την επικοινωνία τους με την Εταιρεία διεύθυνση/τοποθεσία. Κατά την παραλαβή του Δώρου του ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει τη Βεβαίωση Παραλαβής Δώρου, επιδεικνύοντας παράλληλα την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο συμμετέχων-νικητής σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει κατά την επικοινωνία του με την Εταιρεία. Συγχρόνως με την προσέλευση του ενδιαφερομένου στην υποδεικνυόμενη τοποθεσία για την παραλαβή του δώρου, πέρα από την ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εγχειρίσει και το εισιτήριο που τον καθιστά νικητή. Ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και η Εταιρεία δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση της, σε περίπτωση που  ο νικητής δεν ενημερώσει εμπροθέσμως τον Διοργανωτή ή παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των δέκα πέντε (15) ημερών από το προκαθορισμένο ραντεβού για την παραλαβή του δώρου του χωρίς να προγραμματισθεί επαναληπτικό ραντεβού παραλαβής του. Το ραντεβού παραλαβής του Δώρου δύναται να επαναληφθεί για έκαστο νικητή ακόμη μια (1) φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το επαναληπτικό ραντεβού δύναται να ορισθεί μόνον κατόπιν εμπρόθεσμου αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν εισέλθει στο προκαθορισμένο επαναληπτικό ραντεβού χάνει κάθε δικαίωμα επί του Δώρου χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης νέας προθεσμίας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε δικαιούχο τυχερό των Δώρων ή παρέλθει άπρακτη η ως άνω δεκαπενθήμερη προθεσμία ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού δεν επικοινώνησε στα στοιχεία επικοινωνίας του όρου 8, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με την Εταιρεία, ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή σε περίπτωση που δεν παραληφθούν τα Δώρα από τους νικητές ή αυτοί δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα ή αρνηθούν να υπογράψουν Βεβαίωση Παραλαβής Δώρου ή ο ίδιος συμμετέχων έχει ήδη κερδίσει Δώρο του Διαγωνισμού, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η απόδοση των Δώρων για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, τότε η Εταιρεία δικαιούται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.

8.1. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των δώρων τους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δώρα που δεν αναζητήθηκαν ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές, εφόσον παρέλθει η προθεσμία των 15 ημερολογιακών ημερών από την προκαθορισμένη ημερομηνία παραλαβής τους χωρίς τον ορισμό επαναληπτικού ραντεβού. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών.

8.2. Η απονομή του δώρου θα πραγματοποιηθεί με ραντεβού μεταξύ του νικητή/νικήτριας και της Εταιρείας στην τοποθεσία που θα επιδείξει η Εταιρεία. Οι δικαιούχοι νικητές θα παραλαμβάνουν τα βραβεία τους τις πιο κάτω ημέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00, κατόπιν του ραντεβού που θα οριστεί με την Εταιρεία.

Άρθρο 9. «Ευθύνη Εταιρείας» Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η συμμετοχή οιουδήποτε ενδιαφερομένου στον Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Άρθρο 11. «Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη» Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, με δημοσιοποίηση στον Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, συμμετοχή ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Άρθρο 12. «Δημοσιότητα» Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο www.loux.gr.

Άρθρο 13. «Πληροφορίες – Παράπονα» Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2610529680 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Άρθρο 14. «Αποδοχή όρων – Δικαιοδοσία –Εφαρμοστέο Δίκαιο» Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.