Main img

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Christmas Factory Λουξ

στα Νέα
18 Δεκεμβρίου 2022

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Christmas Factory Λουξ

 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΧΥΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Αλκμάνος 7 και Σινίνη 8, με ΑΦΜ 094442430 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «TOMORROW ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 40 με Α.Φ.Μ. 801759942, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία Διαγωνισμός Christmas Factory Λουξ: Δώρο από 1 διπλή πρόσκληση για 6 τυχερούς κληρωθέντες για είσοδο στην διοργάνωση Christmas Factory που θα πραγματοποιείται στο Τεχνόπολις την Πέμπτη 22.12.22 έως και Παρασκευή 6.1.2023 (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του λογαριασμού LOUX – ΛΟΥΞ – Φυσική Ελληνική Απόλαυση που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Facebook υπό τη διεύθυνση https://www.facebook.com/louxgreece και μέσω του λογαριασμούgr που διατηρεί στο Instagram υπό τη διεύθυνση: https://www.instagram.com/loux.gr/ (εφεξής οι λογαριασμοί).

 

 1. Σκοπός του Διαγωνισμού: Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης έξι νικητών (εφεξής, «οι Νικητές» και ένας έκαστος, «ο Νικητής»), στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα στον όρο 9 του παρόντος προβλεπόμενα δώρα (εφεξής, «τα Δώρα»), σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα.

 

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους, διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ή στο Instagram, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής καλούμενοι «Συμμετέχοντες»).

 

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων: Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου (2ου) βαθμού.

 

 1. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 20 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 11:00 έως και τις 22 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 10:00 (εφεξής η «Διάρκεια»).

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά την προορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, χρήστης του Facebook ή του Instagram, μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

α) Επισκέπτεται έναν από τους δύο λογαριασμούς του Διοργανωτή.

β) Κάνει like στο post του Διαγωνισμού

γ) Απαντάει με σχόλιο έναν αριθμό όπως  διατυπώνεται στο copy out of post του διαγωνισμού Διαγωνισμός Christmas Factory Λουξ: «Γράψτε μας σε comment πόσες Λουξ βλέπετε στο καλειδοσκόπιο και κερδίστε, μετά από κλήρωση, διπλές προσκλήσεις για το Christmas Factory!»

δ) Αναγράφει στο σχετικό του σχόλιο, δια του οποίου υποβάλει την απάντησή του στο ερώτημα του Διαγωνισμού και ούτω συμμετέχει στο Διαγωνισμό το εξής λεκτικό: «Κάνοντας comment στο post του Διαγωνισμού δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών, έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους του Διαγωνισμού».

ε)  Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διαφημιστική, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό από το σύστημα της Διαφημιστικής καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής τους.

ζ) Η υποβολή της συμμετοχής του κάθε Συμμετέχοντος συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συγκατάθεση του συμμετέχοντος στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

η) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στον Διαγωνισμό υποβάλλοντας παραπάνω της μίας (1) απάντησης κατά την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα διασφαλίσει ότι σε περίπτωση που Συμμετέχοντες υποβάλουν περισσότερες από μία (1) απάντηση από τον ίδιο λογαριασμό τους στο Facebook ή στο Instagram, θα συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση με μία (1) μοναδική εγγραφή ο καθένας, ανεξαρτήτως του αριθμού των απαντήσεων που έχουν υποβάλλει κατά τα ανωτέρω.

θ) Σε περίπτωση που καθ’ οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι ο Νικητής, που αναδείχθηκε από την κλήρωση, συμμετείχε στον Διαγωνισμό μέσω πολλαπλών/εικονικών λογαριασμών (multiple/fake accounts), άρα και πολλαπλών συμμετοχών, ο Νικητής αυτός θα απωλέσει το δικαίωμα παραλαβής των Δώρων  καθώς θα έχει ενεργήσει κατά παράβαση των όρων του Διαγωνισμού.

ι) Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

κ)  Κάθε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού: 

i.Μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των συμμετοχών κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα και συγκεκριμένα στις 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής επί της Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 40, Αθήνα. Από την ως άνω κλήρωση θα αναδειχθούν (6) συνολικά Νικητές, 3 από τη δημοσίευση του διαγωνισμού που θα ανέβει στη σελίδα του διοργανωτή στο Facebook και 3 από τη δημοσίευση του διαγωνισμού που θα ανέβει στη σελίδα του διοργανωτή στο Instagram.

ii. Σε περίπτωση που οι Νικητές δεν παραλάβουν τα Δώρα τους ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με αυτούς έως την Πέμπτη 22/12/22 και ώρα 12:00 μμ, οι Νικητές χάνουν αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα επί των Δώρων η δε Διοργανώτρια και η Διαφημιστική απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απόδοσής των Δώρων και δικαιούνται να διαχειριστούν τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική τους ευχέρεια.

iii. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών θα υποβληθεί το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών». Ως «Έγκυρη Συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

i. Έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται υπό τον όρο 7 ανωτέρω,

ii.Δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

iii. Δεν προσβάλλει τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού, και

iv.Έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 6 ανωτέρω.

9.Δώρα: Οι Νικητές θα κερδίσουν από 1 διπλή πρόσκληση (2 μονά ονομαστικά εισιτήρια, παραλαβή στην λίστα εισόδου) για την είσοδο τους στην διοργάνωση του The Christmas Factory που πραγματοποιείται στο Τεχνόπολις έως τις 6.1.2023.

Τα Δώρα που θα δοθούν στους Νικητές είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα Δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής και με αιτία τον Διαγωνισμό.

 1. Ενημέρωση για την Kατακύρωση – Απόδοση και Παραλαβή των Δώρων

i. Οι Νικητές του Διαγωνισμού που θα αναδειχθούν κατά τα ως άνω αναφερόμενα θα ενημερωθούν από τη Διαφημιστική με σχετικό προσωπικό μήνυμα (inbox) στο προφίλ Facebook ή Instagram που έχουν χρησιμοποιήσει κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Στην ίδια επικοινωνία θα ενημερωθούν για την ακριβή διαδικασία παραλαβής του Δώρου τους. Θα τους ζητηθεί να στείλουν με e-mail (e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) τα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου τους (Το όνομα, το επίθετο και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του κάθε ατόμου εκ των δύο που δικαιούται ο κάθε νικητής). Στο ΘΕΜΑ του email να σημειωθεί το όνομα προφίλ που χρησιμοποιούν στο προφίλ τους στο Facebook ή Instagram,

ii. Οι Νικητές θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 12 (2) κατωτέρω ώστε να τους αποσταλούν τα Δώρα. Μετά την παραλαβή των Δώρων από τους Νικητές, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση και ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων. Οι νικητές θα είναι σε λίστα νικητών του διαγωνισμού της Λουξ στην είσοδο του The Christmas Factory. Με την αναφορά του ονόματα τους και την υπόδειξη της ταυτότητας τους θα του δίνεται η δωρεάν είσοδο στον χώρο του The Christmas factory. Μετά την παραλαβή τους τα Δώρα, δεν αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται σε άλλο άτομο από αυτό που θα δηλωθεί κατά την επικοινωνία με την Λουξ. Για την πρόσβαση στο The Christmas Factory χρειάζεται η ταυτότητα ή διαβατήριο των νικητών και αυτών που θα τους συνοδεύουν για κάθε διπλή πρόσκληση.

iii. Σε περίπτωση μη εμφάνισης των Νικητών για την παραλαβή των Δώρων ή σε περίπτωση μη αξιοποίησης αυτών ή αν η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό ή στα Δώρα, χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης των Δώρων και τα τελευταία απόλλυνται οριστικά.

iv. Το όνομα προφίλ (username) των Νικητών στο Facebook και στο Instagram θα ανακοινωθεί στον Λογαριασμό μετά το πέρας του Διαγωνισμού.

    11. Ευθύνη:

i. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι εκάστοτε Νικητές αδυνατούν, έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή έχουν επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν και να αξιοποιήσουν τα Δώρα ή αν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει δεν είναι ορθά ή εάν ο λογαριασμός τους στο Facebook ή στο Instagram έχει στο μεταξύ για οποιονδήποτε λόγο απενεργοποιηθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί των Δώρων, και τα τελευταία παραμένουν εις χείρας της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, οι οποίες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούνται να διαχειριστούν τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική τους ευχέρεια.

ii. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τις τελούμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.

iii. Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού Δώρων που προβλέπεται στον όρο 9 ανωτέρω.

iv. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής σε σχέση με τον Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

v. Τα σχόλια και οι απαντήσεις (εφεξής το «Υλικό») με τις οποίες θα λαμβάνουν μέρος οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις τρίτων ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (Ακατάλληλο Περιεχόμενο) απαγορεύεται απολύτως, και η οποιαδήποτε συμμετοχή περιλαμβάνει Ακατάλληλο Περιεχόμενο θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν τη δημοσίευση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο Λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

vi. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής για κάθε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστούν αυτές καθώς και για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθούν αυτές να καταβάλουν συνεπεία του γεγονότος ότι το Υλικό (ή πάσης φύσεως περιεχόμενο) με το οποίο οι Συμμετέχοντες συμμετέχουν στον Διαγωνισμό αποτελεί Ακατάλληλο Περιεχόμενο ή παραβιάζει εν γένει τα όσα προβλέπονται στον όρο 11 v ανωτέρω.

vii. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν και να λαμβάνουν μέτρα για την προσήκουσα διεξαγωγή του Διαγωνισμού, είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτά γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι Συμμετέχοντες δεν θα τοποθετήσουν υλικό στον Λογαριασμό, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που δημοσιεύεται στον Λογαριασμό ή σε τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

viii. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα του Λογαριασμού. Επιπλέον, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα του Συμμετέχοντος στη σελίδα που τηρεί στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook ή Instagram, καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

ix. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης του Λογαριασμού παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

x.H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

xi. H Διοργανώτρια και / ή Διαφημιστική, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής και / ή η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

xii. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και / ή η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών του Διαγωνισμού κατά την παραλαβή των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.

xiii. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.

xiv. Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας και / ή της Διαφημιστικής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και / ή της Διαφημιστικής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές.

xv. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

12. Προσωπικά Δεδομένα:

i. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διαφημιστική ή/και η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

(1) των Συμμετεχόντων: Όνομα προφίλ στο Facebook ή στο Instagram

(2) των Νικητών: (α) όνομα προφίλ στο Facebook ή στο Instagram (β) ονοματεπώνυμο, (γ) αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (δ) ΑΜΚΑ (ε) άλλα στοιχεία που εμπεριέχονται στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που δύναται να υποδεικνύονται κατά τα ανωτέρω από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική προς τους σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας των Νικητών για την παραλαβή των Δώρων.

Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τον σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, της ανακοίνωσης των Νικητών και της απόδοσης των Δώρων στους Νικητές.

ii. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διαφημιστικής, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών, όπως, ενδεικτικά, την εταιρεία αποστολής των Δώρων η οποία θα τα επεξεργαστεί για λογαριασμό της Διοργανώτριας ή και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους Νικητές.

iii. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iv. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.

v. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασίας.

vi. Τέλος, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

vii. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Διοργανώτρια ενώ η Διαφημιστική ως εκτελούσα την επεξεργασία.

 1. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και να τροποποιήσει οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της Διάρκειάς του και των Δώρων που παρέχονται στο πλαίσιο του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω του Λογαριασμού με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή ματαίωσης.

 1. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, (β) των όρων χρήσεως του Λογαριασμού και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook και του Instagram και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οποιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook ή του Instagram.
 2. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.
 3. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με το Facebook ή το Instagram και το τελευταίο ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων για τον Διαγωνισμό.
 4. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας .